Algemeen

Beekvlietboerderij
Seminarielaan 3,
5271SG Sint-Michielsgestel

BELEIDSPLAN

Dit beleidsplan wordt geschreven teneinde het beleid vast te leggen zodat een consistente gedragslijn kan worden gevolgd  door alle leden van het bestuur en op een consistente wijze  kan worden overgedragen aan eventuele nieuwe bestuursleden  dan wel overige betrokkenen en belanghebbenden.

 

Doel

  1. De Stichting heeft ten doel het verwerven en instandhouden van onroerend goed (Beekvlietboerderij) ten behoeve van het in gebruik geven van ruimtes aan Stichting Gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel of instellingen met een vergelijkbare doelstelling  om bij te dragen aan de doelstellingen van de Stichting Gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel.
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereik   en door het  verwerven van fondsen, subsidies, donaties en schenkingen op allerlei mogelijke wijzen alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
  3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Vermogen

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

  1. participaties
  2. subsidies en andere bijdragen;
  3. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  4. alle andere verkrijgingen en baten.

 

 

Missie en visie

De Beekvlietboerderij wordt ingezet om de verhalen van en over de gijzelaars  niet verloren te laten gaan. Daarvoor moet het totale verhaal op een aansprekende manier gepresenteerd worden en door worden gegeven aan zoveel mogelijk mensen en volgende generaties. En blijvend toegankelijk zijn.

Het instandhouden van de Beekvlietboerderij als ‘Lieu de Mémoire” in Sint-Michielsgestel vormt een belangrijke schakel om de “vindbaarheid” van het centrum te garanderen.

Historische schets

De boerderij vormt de centrale plek waar het verhaal van de gijzelaars kan worden gehoord, gezien en beleefd. Door een verzameling van indrukwekkende verhalen en materialen over de gijzelaars draagt het centrum bij aan het behoud van de beekvlietboerderij als cultureel erfgoed in een toepasselijke omgeving.

Als restant van het landgoed, samen met Engelse Tuin en het Duitse Bos van  het vroegere kleinseminarie Beekvliet, vormt de Beekvlietboerderij van 1897 samen met  het Rijksmonument Beekvliet een ensemble waar volgens overlevering  “de sfeer van de oorlogsgijzeling bijna voelbaar is.”

Personeel en organisatie                                                                                                   

De Stichting Beekvlietboerderij is een vrijwilligersorganisatie die ‘pro deo’ wordt gerund door een bestuur (onbezoldigd). De Stichting heeft een (max) 6-koppig bestuur met een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Financiën

De huisvestingskosten van de Beekvlietboerderij worden doorbelast aan de Stichting Gijzelaarskampen                         Sint-Michielsgestel.

Zakelijke gegevens

Stichting Beekvlietboerderij
Secretariaat: Nieuwstraat 44A
5271 AD Sint-Michielsgestel
Telefoonsecretariaat  J.G. Loose: 06 1005 3985
KvK: 82470145
IBAN; NL52 ABNA 0105 3826 55 t.n.v. Gijzelaarskampen
E-mail: info@gijzelaarskampbeekvliet.nl

De Stichting Beekvlietboerderij is een culturele  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN 862483177.

Bestuur:

Voorzitter: W.M.G. Knops
Secretaris:  J.G. Loose

De bestuursleden ontvangen géén beloning, zij kunnen wel onkostendeclaraties insturen. Het bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd.

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting Gijzelaarskampen                    Sint-Michielsgestel (Stichting GSM) en de met haar verbonden organisatie.