Beleidsplan Stichting Gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel

Beleidsplan Stichting Gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel

Bestuur Stichting Gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel (GSM)

mr Ferdinand Sassen, voorzitter, zoon-ex gijzelaar, oud executive European Investment Bank-E.I.B.Luxemburg & Brussel, toezichthouder
Drs Cas de Quay, secretaris, kleinzoon ex-gijzelaar, directeur de Quay Secretariaatsvoering
mr Huib van Olden, penningmeester, oud wethouder Den Bosch, directeur-bestuurder Stichting Kasteel Amerongen

Raad van Advies Stichting Gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel

Prof.Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, professor University Tilburg regional history and ethnology of Brabant
Drs Mevr. Ans Buys, lid Raad van Advies Nationaal Monument Kamp Vught, oud rector Sint Jans Lyceum
Drs Mevr. Carla Faassen, rector Gymnasium Beekvliet
Drs Bert Pauli, oud gedeputeerde provincie Noord-Brabant, commissaris en toezichthouder

Coördinerend cq. Management Team

Drs Koos Loose, oud wethouder Sint-Michielsgestel, oud directeur/eigenaar
Drs Mevr Ronel Dielissen-Kleinjans, oud CEO Heidelberg Materials the Netherlands, Mebin bv, commissaris en bestuurder

Dit beleidsplan wordt geschreven teneinde het beleid vast te leggen zodat een consistente gedragslijn kan worden gevolgd door alle leden van het bestuur en op een consistente wijze  kan worden overgedragen aan eventuele nieuwe bestuursleden dan wel overige betrokkenen en belanghebbenden.

In de statuten van Stichting Gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel is de doelstelling als volgt  omschreven:

De stichting heeft  ten doel:

1. Het oprichten, in standhouden en beheren van een Informatie-, Documentatie en Educatie centrum in de gemeente Sint-Michielsgestel, welk centrum is  gewijd aan de geschiedenis van gijzeling en de gijzelaars in de breedste zin van het woord, daaronder begrepen begrippen als  vrijheid en onvrijheid, vrijheid achter prikkeldraad, vrede en democratie en bevechten van de aantasting daarvan.

2. Het organiseren van een permanente tentoonstelling, wisseltentoonstelling en samenkomsten die de herinnering aan de gijzelaars levend houden.

3. Het verzamelen en verspreiden van kennis over gijzelaars,

4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimst zin des woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.   

Missie en visie

Het centrale doel is: De verhalen van en over de gijzelaars  mogen niet verloren gaan. Deze zijn een blijvende bron van inspiratie om de keuze te maken tegen onrecht, zeker in tijden  van dreigingen en spanning, en dat waakzaamheid geboden is. Daarvoor is een  Centrum gecreëerd met nationale bekendheid. De verhalen van de gijzelaars lenen zich uitermate goed om mensen een spiegel voor te houden en hun bewust te maken van hun vrijheid. Bovendien kunnen de verhalen hun inspireren om, in tijden  van dreiging en spanning, keuzes te maken tegen onrecht en om waakzaam te zijn. Daarvoor moet het totale verhaal op een aansprekende manier gepresenteerd worden en door worden gegeven aan zoveel mogelijk mensen en volgende generaties. En blijvend toegankelijk zijn. De “vindbaarheid” van dit ‘Lieu de Mémoire” Sint-Michielsgestel is daarbij cruciaal.

Historische schets

Het verhaal over de gijzelaars en over onze herwonnen vrijheid moet behouden blijven. Het is onderdeel van onze historie en laat zien welke keuzes er gemaakt (moeten) worden als onze vrijheid onder druk komt te staan.

Het centrum vormt de centrale plek waar het verhaal van de gijzelaars kan worden gehoord, gezien en beleefd. Door een verzameling van indrukwekkende verhalen en materialen over de gijzelaars draagt het centrum bij aan het behoud van cultureel erfgoed in een toepasselijke omgeving.

Het centrum is gevestigd in een boerderij van het vroegere kleinseminarie Beekvliet en deze bevindt zich naast het Rijksmonument Beekvliet waar volgens overlevering  “de sfeer van de oorlogsgijzeling bijna voelbaar is.”

Strategische doelen c.q. hoofddoelstellingen.

De verhalen van en over de gijzelaars mogen niet verloren gaan en moeten zoveel mogelijk verspreid worden, met  extra aandacht voor onze jeugd.

Belangrijkste concrete doelen

Kennis (informatie en documentatie) en educatie op het gebied van het gijzelen en de gijzelaars . De boerderij  biedt scholen een perfecte gelegenheid uitvoering te geven aan een belangrijk kerndoel in het voortgezet onderwijs. Het centrum wil onze jeugd leren dat het in vrijheid kunnen leven zonder onderdrukking van een bezetter niet vanzelf spreekt.  Solidariteit, vriendschap, samenwerking, ontzuiling en doorzetten zijn kernwaarden die het centrum demonstreert;  morgen is vandaag.  Studiemogelijkheden bieden naar de maatschappelijke effecten van gijzeling en naar de effecten van de bovengenoemd kernwaarden, die de gijzelaars in het kamp hebben bewerkstelligt. Met levende beelden, geluiden en unieke foto’s. Een vorm van interactiviteit waardoor de bezoekers zich als het ware zelf gijzelaars voelen.

Algemeen.                                                                                                                                                De doelgroep is heel breed en omvat eigenlijk de hele Nederlandse bevolking, de focus ligt op de nabestaanden en verwanten van gijzelaars  enerzijds en anderzijds op geïnteresseerde gezinnen en voorts op scholieren van alle gezindten en overal uit Nederland. Het centrum is toegankelijk, open, informeel, uitnodigend.

Collectief

Stichting Gijzelaarskampen is eigenaar en/of  beheerder van een collectie van ongeveer 150 objecten bestaande uit originele historische objecten, replica’s, documenten, boeken, foto’s, prenten, films en audio/interactieve toestellen.

We hebben in onze collectie objecten in bruikleen en verkregen door schenking.

Stichting Gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel heeft ten behoeve van de collectievorming werkrelaties met een aantal vooraanstaande landelijk opererende instellingen zoals de Gedenkplaats Kamp Haaren en Nationaal Monument Kamp Vught, en Musea (o.a. Verzetsmuseum Amsterdam en Kunstmuseum Den Haag) en regionale initiatieven op terrein van oorlog- en Vrede herdenking.

Behoud en beheer collectie

De expositie en het Informatie- Documentatie en Educatie Centrum zijn  gevestigd in de Beekvlietboerderij, gelegen naast het Rijksmonument Kleinseminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel. Het is geen museale omgeving en daarom worden kwetsbare (originelen van) documenten en erfgoed-memorabilia ondergebracht, zoals het BHIC in ‘s-Hertogenbosch.

PubliekDe doelgroep is heel breed en omvat eigenlijk de hele Nederlandse bevolking en geïnteresseerden uit diverse landen.

De focus ligt op de nabestaanden en verwanten van gijzelaars enerzijds en anderzijds op geïnteresseerde gezinnen en voorts op scholieren van alle gezindten en overal uit Nederland.

Het museum is toegankelijk, open, informeel, illustratief, uitnodigend en identificerend.

Samenstelling en omvang van het publiek

Het museum zou op 14 maart 2020 formeel geopend worden door prof. Dr. W.v.d. Donk (toenmalig CvdK van Noord-Brabant) en Leo de Waal, de op dat moment laatst levende gijzelaar. COVID-19 gooit roet in het eten. In de Corona-periode is de expositie deels geopend maar in de meeste tijdvakken gesloten.

Desondanks hebben we plm. 1000 bezoekers uit heel Nederland kunnen ontvangen. Zij toonden zich unaniem enthousiast over de expositie en velen spraken de wens uit om deze expositie en de daarmee verbonden boodschap permanent te maken. (Referenties zijn op aanvraag beschikbaar).

.

Presentatie van de collectie

De expositie is thans 3 middagen in week open en via een reserveringssysteem op de website toegankelijk voor publiek. Daarnaast zijn groepsbezoeken (vanaf 6 personen) en speciale arrangementen te boeken.  De collectie is zodanig gepresenteerd dat in elke ruimte interactief middels beeld en geluid het verhaal van de gijzelaars kan worden beleefd.

 

Educatieve taken.

                                                                                                                                        Het centrum spant zich in om scholen te stimuleren om een bezoek aan het centrum te brengen. Dit gebeurt dan middels een groepsbezoek met adequate begeleiding. In 2021 wordt de toegang gratis aangeboden en waarschijnlijk ook in 2022. De doelstelling voor 2022 is om 1000 schoolkinderen een gratis rondleiding te bezorgen en gedurende 2022 willen we dat minimaal 15 scholen uit de provincie Noord-Brabant ons centrum bezoekt. Bijzondere positie worden daarbij ingeruimd voor het Gymnasiale Onderwijs (samenwerking met Gymnasium Beekvliet) en het VO-onderwijs (samenwerking met Elde College).                                                                                                                      Daarmee willen we een nationale functie verkrijgen. Deze educatieve taak krijgt een extra dimensie vanuit het DNA van Sint-Michielsgestel, een onderwijsdorp ‘pur sang’ vanuit de historie met Groot- en Kleinseminarie, met Jongensinternaaat de Ruwenberg en het internationaal vermaarde Dovenonderwijs in Instituut voor Doven-Kentalis.

In een latere campagne zullen we scholen rechtstreekse en middels advertentie in school magazines benaderen onder verwijzing naar gerealiseerde cultuureducatie groepen.

Publicaties.                                                                                                                                             Periodiek vinden publicaties plaats over het IDEC-Centrum in diverse dagbladen en magazines.

Marketing en public relations.                                                                                                            Naamsbekendheid wordt verkregen middels een eigen website, een eigen podcast, social media, nieuwsbrieven,  deelname aan diverse gremia op cultuur/recreatiegebied, adverteren in een magazine voor schoolreisjes, het uitbrengen van een Oorlogsherinnerings-fietsroute in Sint-Michielsgestel met de Heemkundevereniging en in de regio in samenwerking met de NMKV en Haaren, organiseren van  persmomenten over belangwekkende projecten met partners, deelname aan de nationale veteranen dag, monumentendag, advertenties en  free publicity etc.

                                                                                                                                                                Het centrum heeft een eigen website (www.gijzelaarskampbeekvliet.nl) die alle thema’s van de expositie in het centrum behandelt en platform biedt voor de uitbreiding van de gesprekstafels voor (de nabestaanden van) de gijzelaars.

Naast de al genoemde activiteiten voor scholen bieden wij groepsbezoeken aan met rondleiding, we nodigen VVV en hotelpersoneel uit van gemeentes rond Sint-Michielsgestel (incl. ’s-Hertogenbosch). Zij kunnen ons centrum aan bezoekers en toeristen promoten. We werken veelal samen met het Nationaal Museum Kamp Vught en Gedenkplaats Kamp Haaren. Naar samenwerking met andere musea wordt op dit moment gezocht.

Personeel en organisatie                                                                                                                          IDEC Centrum in de Beekvlietboerderij is een vrijwilligerscentrum dat ‘pro deo’ wordt gerund door een bestuur met een dagelijks leiding gevend (onbezoldigd) zakelijk leider met uitsluitend vrijwilligers. De Stichting heeft een (max) 6-koppig bestuur met een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast vrijwilligers als gastheer en gastvrouw. Ook zijn er adviseurs aan het centrum verbonden als specialisten op diverse terreinen.

Financiën

De expositie en het IDEC hebben de volgende belangrijke inkomstenbronnen:

Entreegelden, Huur van partnerorganisaties zoals Veteranen.

Winkel (boeken, en catering verkopen), Evenement opbrengsten, Sponsorgelden

Subsidies. Giften, Vrienden en donateurs

Behalve de standaard uitgaven zoals huisvestingskosten met inrichting, GWL, onderhoud, beheer, verzekeringen, I C T, communicatie en marketing is er sprake van speciale uitgaven m.b.t. ons educatieplan. Voor deze projecten gaan we op zoek naar eigen ‘projectfinanciering.

Zakelijke gegevens:
Stichting Gijzelaarskampen Sint-Michielsgestel
Secretariaat: Nieuwstraat 44A
5271 AD Sint-Michielsgestel
Zakelijk leider drs. J.G. Loose – wrnmd drs. Ronel Dielissen-Kleinjans
KvK: 82470219   RSIN  862483219
IBAN; NL76RABO 0373 6821 66 t.n.v. Penningmeester
E-mail: info@gijzelaarskampbeekvliet.nl
Telefoon reservering expositie: 06 42620685
De bestuursleden ontvangen géén beloning, zij kunnen wel onkostendeclaraties insturen. De voorzitter en penningmeester zijn zelfstandig handelingsbevoegd, de overige bestuursleden zijn gezamenlijk handelingsbevoegd.
Elke maand worden de financiële overzichten naar alle bestuursleden gestuurd en besproken in de periode bestuursvergadering (+/- 10 vergaderingen/jaar).
Nieuwe contracten worden voordat deze getekend worden besproken met alle bestuursleden. .
Partners in Stichting Gijzelaarskampen  Beekvliet
Stichting Beekvlietboerderij als beheerder van het maatschappelijk vastgoed:
Beekvlietboerderij Seminarielaan 3 5271 SG Sint-Michielsgestel.
Bestuurder: Voorzitter Stichting Beekvlietboerderij  vacature

Secretaris   J.G. Loose